eray aydoğdu

jQuery and ASP.NET MVC fanatic.

MSSQL Server Kullanıcı Yetkileri

Predefined database roles
You may need to create your own, but you have access to several predefined database roles:

 • db_owner: Members have full access.
 • db_accessadmin: Members can manage Windows groups and SQL Server logins.
 • db_datareader: Members can read all data.
 • db_datawriter: Members can add, delete, or modify data in the tables.
 • db_ddladmin: Members can run dynamic-link library (DLL) statements.
 • db_securityadmin: Members can modify role membership and manage permissions.
 • db_bckupoperator: Members can back up the database.
 • db_denydatareader: Members can’t view data within the database.
 • db_denydatawriter: Members can’t change or delete data in tables or views.

Fixed roles
The fixed server roles are applied serverwide, and there are several predefined server roles:

 • SysAdmin: Any member can perform any action on the server.
 • ServerAdmin: Any member can set configuration options on the server.
 • SetupAdmin: Any member can manage linked servers and SQL Server startup options and tasks.
 • Security Admin: Any member can manage server security.
 • ProcessAdmin: Any member can kill processes running on SQL Server.
 • DbCreator: Any member can create, alter, drop, and restore databases.
 • DiskAdmin: Any member can manage SQL Server disk files.
 • BulkAdmin: Any member can run the bulk insert command.

Jquery JqGrid’ten Excel’e veri Aktarma

Bu makalemizde Jquery kütüphanesinin JqGrid plug-in ni kullanarak verileri göstermeyi ve bu verileri excel e aktarmayı göreceğiz. JqGrid size verilerinizi sıralama, sayfalama, arama gibi işlemleri kolayca yapmanızı sağlıyor.

Uygulamamızı Asp.Net MVC 1.0 da geliştireceğiz. Öncelikle JQuery ve JGrid kütüphanelerini indirmeliyiz.

JqGrid i sayfamıza yerleştirelim

Ürünleri database’den çekmeden önce sayfamızdan gerekli script lere referans verdiğimizden emin olmalıyız. Master Page te bütün CSS ve JS leri çağırmalıyız.

 <link href="../../Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <link href="../../Content/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script src="../Scripts/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="../Scripts/jquery.jqGrid.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="../../Scripts/Site.js" type="text/javascript"></script> 

Bu işlemleri tamamladıktan sonra örnek olarak Northwind database “Products” table ı kullanarak repository i oluşturalım.

 public class ProductRepository : IProductRepository
    {
        public List<Product> GetAll()
        {
            using(var db = new NorthwindDataContext())
            {
                return (from p in db.Products
                       select p).ToList();
            }
        }
    }

loadProduct fonksiyonu View yani sayfamız load olduğunda verileri çağıracak.

<script language="javascript" type="text/javascript">

    // load the products
    loadProducts(); 

</script>  

<% using (Html.BeginForm(new { Action = "ExportToExcel" }))
 {%>

<table id="list"></table>

<input type="submit" value="Excel e aktar" />

<%

 }%>

Şimdi loadProduct methodumuza bakalım.

function loadProducts()
{
    jQuery(document).ready(function() {
        jQuery("#list").jqGrid({
            url: '/Home/GetProducts/',
            datatype: 'json',
            mtype: 'GET',
            colNames: ['Id', 'Name', 'QuantityPerUnit',"UnitPrice"],
            colModel: [
          { name: 'Id', index: 'Id', width: 40, align: 'left' },
          { name: 'Name', index: 'Name', width: 40, align: 'left' },
          { name: 'QuantityPerUnit', index: 'QuantityPerUnit', width: 200, align: 'left' },
          { name: 'UnitPrice', index: 'UnitPrice', width: 200, align: 'left' }],
            rowNum: 10,
            rowList: [5, 10, 20, 50],
            sortname: 'Id',
            sortorder: "desc",
            viewrecords: true,
            caption: 'My first grid'
        });
    });
}

Şimdi de Controller ımızdaki kodu hazırlayalım.

 public ActionResult GetProducts(string sidx, string sord, int page, int rows)
        {
  var products = _productRepository.GetAll();

            var totalPages = 1; // we'll implement later
            var totalRecords = 3; // implement later

            var jsonData = new
                               {
                                   total = totalPages,
                                   page = page,
                                   records = totalRecords,
                                   rows = (from p in products
                                           select new
                                                      {
                                                          id = p.ProductID,
                                                          cell = new string[]
                                                                     {
                                                                         p.ProductID.ToString(), p.ProductName,
                                                                         p.ProductName
                                                                     }
                                                      }).ToArray()
                               };

            return Json(jsonData);
}

_productRepository.GetAll() methodu Product Tablosundaki verileri çekmemizi sağladı. Son olarak JqGrid için gerekli olan properties leri bulunduran jsonData adındaki Anonymous type değişkenimizi oluşturduk.

Projemizi çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntüyü elde edeceğiz.

ToJsonForjqGrid<T> Extension Method u Oluşturmak:

ToJsonForjqGrid<T> extension ı jqGrid in desteklediği List<T> collection a çevirmek zorundayız.
  public static object ToJsonForjqGrid<T>(this List<T> list,string primaryKey,string[] columnNames) where T : new()
        {
            if(list.Count() == 0)
                throw new ArgumentException("List does not contain any items!");

            var jsonData = new
                               {

                                   rows = (from p in list
                                          select new
                                        {
                                            id = p.GetPropertyValue(primaryKey),
                                            cell = p.GetPropertyValues(columnNames)       
                                        }).ToArray()                               

                               };

            return jsonData; 
        }

ToJsonForJqGrid<T> iki parametre alıyor. Birincisi primarykey yani row daki property nin id’si. İkincisi ise columnNames[] griddeki kolonların isimleri.

Şimdi GetProducts ı ToJsonForJqGrid i kullanarak değiştirelim.

 public ActionResult GetProducts(string sidx, string sord, int page, int rows)
        {

            var jsonData = _productRepository.GetAll().ToJsonForjqGrid("ProductID", new[] { "ProductID", "ProductName" });
            return Json(jsonData);

        }

Eğer daha fazla kolon göstermek istersek columnName e bir kaç alan daha eklememiz yeterli.

...ToJsonForjqGrid("ProductID", new[] { "ProductID", "ProductName", "QuantityPerUnit","UnitPrice" });

Grid i Excele Aktarma

Excel e Aktar butonu tıklandığında ExportToExcel action ı tetiklenecek.

 public ActionResult ExportToExcel()
        {
            var products = _productRepository.GetAll();

            var grid = new GridView();
            grid.DataSource = from p in products
                              select new
                                         {
                                             ProductName = p.ProductName,
                                             SomeProductId = p.ProductID
                                         };
            grid.DataBind();

            Response.ClearContent();
            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=MyExcelFile.xls");

            Response.ContentType = "application/excel";

            StringWriter sw = new StringWriter();

            HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);

            grid.RenderControl(htw);

            Response.Write(sw.ToString());

            Response.End();

            return View("Index");
        }

Herkese iyi çalışmalar..

Profesyonel Web Tasarım İçin Kitap

Elliot Jay Stocks ‘un yazdığı Sexy Web Design adlı kitap her web tasarımcının okuması gereken bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bir web site tasarımına başlamadan önce yapılması gerekenler, çalışma süreci, elementlerin yerleşimi, renk bilgisi, tipografi gibi bir çok konuya detaylı giriş yaparak anlatılmış. Ayrıca çok kolay ve eğlenceli bir uslupla anlatıyor.

(more…)